УГОДА КОРИСТУВАЧА
Дана Угода є публічним Договором і приведені нижче умови є офертою (пропозицією) ТОВ "Монітек", іменованої надалі Виконавець, для будь-якої фізичної або юридичної особи, іменованої надалі Користувач, що акцептує (приймає) ці умови.


Пропозиція Виконавця вважається акцептованою Користувачем, а Угода вважається укладеною та такою, що вступила в дію, якщо Користувач здійснив реєстрацію Акаунта Користувача у Чатботі через одну з платформ, в яких він функціонує.

1. Терміни та визначення
1.1 Угода — договір між Користувачем і Виконавцем стосовно надання послуг щодо визначення залишків води у Користувача, формування замовлення та здійснення оплати доставки води тощо, що надаються Виконавцем на умовах публічного договору в момент акцепту Користувачем його умов (далі по тексту – Угода).
1.2 Послуги – послуги щодо визначення залишків води у бутлі (бутлях) Користувача, формування замовлення та здійснення оплати доставки води, забезпечення іншими супутніми товарами та їх доставки тощо, які надаються Виконавцем Користувачу.
1.3 Сайт – web-ресурс в мережі Інтернет, що розташований за адресою: https://ally.plus.
1.4 Чатбот - онлайн-програма, яка веде спілкування з Користувачем за допомогою використання однієї з комунікаційних платформ (Messenger, Viber, Telegram).
1.5 Пристрій Ally - пристрій, який контролює залишки води у бутлях, визначає коли необхідно здійснити наступне замовлення та передає інформацію через чатбот Користувачеві.
1.6 Аккаунт Користувача – сукупність персональних даних про Користувача, необхідна для його реєстрації та забезпечення доступу Користувача до Послуг Виконавця.
1.7 Користувач – фізична особа, що досягла 18 років, яка володіє повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, що уклала з Виконавцем Угоду шляхом акцепту.
1.8 Виконавець – товариство з обмеженою відповідальністю "Монітек", код ЄДРПОУ 41424272, що надає Послуги на умовах, що містяться в Угоді.
1.9 Акцепт – повне й беззастережне прийняття Користувачем умов Угоди.

2. Предмет Угоди
2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачеві Послуги у вигляді доступу до Сайту та його сервісів через Чатбот, а також користування Пристроєм Ally, а Користувач зобов'язується прийняти їх на умовах цієї Угоди.
2.2 Користувач, шляхом реєстрації Акаунта Користувача у Чатботі на одній з комунікаційних платформ приймає дану Угоду, беззастережно і безумовно погоджується з умовами надання Послуг, передбаченими цією Угодою, та зобов'язаннями, покладеними на Користувача в рамках цієї Угоди і зобов'язується дотримуватися їх.
2.3 Послуги починають надаватися Користувачеві з моменту реєстрації Аккаунту Користувача у Чатботі та отримання даних Користувача Виконавцем.
2.4 Виконавець надає Послуги Користувачеві за принципом "як є" (as is and as available), тобто такі, які є на момент укладення Угоди і доступні для Користувача, без будь-яких спеціальних або непрямих гарантій, наскільки це допускається законодавством.
2.5 Надання й одержання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.
2.6 У перелік Послуг не входить настроювання й/або діагностика обладнання (в тому числі Пристрою Ally) і програмного забезпечення Користувача, як в офісі Користувача, так і з виїздом до Користувача, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

3. Реєстрація Користувача
3.1 Для отримання послуг Виконавця Користувачеві необхідно зареєструватися у чатботі (створити Аккаунт Користувача).
3.2 Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:
3.2.1 Встановити Пристрій Ally та підключити його до мережі Інтернет
3.2.2 Продовжити процедуру налаштування Пристрою та реєстрації Користувача у Чатботі
3.3 Користувач повністю приймає, що він несе повну відповідальність за всю інформацію, дані, текст, яка ним розміщується в Аккаунті Користувача у Чатботі.

4. Права та обов'язки Сторін
4.1 Обов'язки Користувача:
4.1.1 За рахунок своїх сил і коштів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.
4.1.2 Повністю дотримуватися й виконувати умови Договору й інших угод, що регулюють використання Послуг, Пристрою Ally, Чатбота і Сайту.
4.2 Обов'язки Виконавця:
4.2.1 Якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Користувачеві.
4.2.2 Зберігати конфіденційність даних Користувача, керуючись цією Угодою Користувача, Політикою конфіденційності, й іншим чинним законодавством.
4.2.3 Вчасно інформувати Користувача про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті.
4.3 Права Користувача:
4.3.1 Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди та з урахуванням п.2.4 цієї Угоди.
4.3.2 Вчасно й у повному обсязі одержувати від Виконавця інформацію щодо якості, вартості й порядку надання Послуг.
4.4 Права Виконавця:
4.4.1 Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених цією Угодою.
4.4.2 Проводити маркетингові дослідження та опитування Користувача з метою покращення наданих Послуг.
4.4.3 Відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються рекламування послуг Виконавця та його партнерів;
4.4.4 Без спеціального повідомлення Користувача змінювати та/або доповнювати дану Угоду. Зміни/доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення (публікації) на Сайті, якщо інше не визначено Виконавцем.
4.4.5 По закінченню 30 (тридцяти) календарних днів з моменту припинення користування Послугами Виконавця Користувачем, Виконавець має право знищити Аккаунт Користувача та інформаційні матеріали й персональні дані Користувача, що й зберігаються в ньому.

5. Відповідальність Сторін
5.1 Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цією Угодою і чинним в Україні законодавством.
5.2 Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг по незалежних від нього причинам, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі даних, що не належать Виконавцеві.
5.3 Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, зазначеної ним при реєстрації у Чатботі.
5.4 Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, включно з втраченою вигодою або втратою даних Користувача, з вини Користувача або третіх осіб.
5.5 У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цієї Угоди, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку.
5.6 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди або у зв'язку з нею, у тому числі що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно українського матеріального і процесуального права.
5.7 Будь-які претензії Користувача, що виникли у зв'язку з цією Угодою, підлягають пред'явленню Виконавцю за допомогою електронної пошти на адресу [email protected] Виконавець, в міру можливості, відправить відповідь на адресу електронної пошти Користувача.
5.8 Виконавець не розглядає анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати Користувача на основі наданих ним при реєстрації даних.

6. Конфіденційність та персональні дані.
6.1 Інформація, що надається Користувачем, є конфіденційною. Інформація про Користувача використовується виключно в цілях надання Послуг Виконавцем.
6.2 Акцептуванням цієї Угоди Користувач добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, а також погоджується із Політикою конфіденційності, розміщеною на Сайті.
7. Заключні положення
7.1 Всі відносини між Виконавцем та Користувачем, що виникли на підставі цієї Угоди, регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України.
7.2 Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.
7.3 Дана Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на всіх Користувачів, які зареєструвалися у Чатботі, починаючи з моменту такої реєстрації.
7.4 Дана Угода набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця.
Реєструючись в чатботі Ally Plus, Користувач підтверджує ознайомлення з Угодою Користувача та Політикою конфіденційності, приймає їхні умови, дає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних у зв'язку з користуванням сервісом Ally.
© 2019 Ally
Made on
Tilda